Домашно имущество

Застраховка „Домашно имущество” е специално разработена с цел осигуряване на застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане, лични и други вещи, битови електроуреди, аудио-визуална и електронна техника; стопанско имущество: селскостопански машини, строителни машини, инструменти, инвентар и др.

Защо да се застраховам?
  • За да компенсирате възможните загуби:

Ако в резултат на застрахователно събитие пострада домът Ви или имуществото в него, ДаллБогг ще изплати обезщетение, с което се покриват Вашите разходи за извършване на ремонт и възстановяване на имуществото във вид и състояние, което то е имало към датата на настъпване на застрахователното събитие.

  • За да не останете без жилище:

Ако в резултат на застрахователно събиите жилището Ви стане непригодно за обитаване, ще получите обезщетение в размер на щетата към момента на настъпване на застрахователното събитие, което обикновено е равно на реалната стойност на имота Ви.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката „Домашно имущество” е валидна на територията на Република България, като застрахователното покритие се предоставя само за имуществата, намиращи се на адреса, посочен в полицата.

 

Какви са финансовите условия?

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователя и зависи от естеството и размера на риска, вида на застрахованото имущество, размера на застрахователната сума и наличието на самоучастие. Застрахователната премия може да заплатите еднократно или разсрочено на вноски.

 

Какво е обезщетението?

Застрахователят обезщетява застрахования за реално причинените вреди до размера на застрахователната сума, посочен в застрахователния договор. Сумата на обезщетенията за всички застрахователни събития през срока на договора не може да надвишава застрахователната сума за съответното имущество. То е равно на размера на щетите към деня на настъпване на застрахователното събитие.

 

Колко бързо се изплаща обезщетението?

Застрахователят изплаща обезщетения по настоящата застраховка в срок от 15 дни след пълното окомплектоване на преписката по щетата с всички необходими за това документи, включително с допълнително поисканите от застрахователя.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета