Пожар и природни бедствия

Какво представлява застраховка „Пожар и природни бедствия“?

Застраховка „Пожар и природни бедствия“ е защита на имуществените интереси на физически или юридически лица, които извършват производствени и непроизводствени дейности:

 • Имущества на търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, обслужващи дейността им в сферата на търговията, услугите и други дейности;
 • Имущества на физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, служещи за осъществяване на тяхната трудова дейност;
 • Имущества на другите субекти, използвани за административна или друга непроизводствена дейност.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Какво застраховаме?

Имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования недвижими и/или движими имущества, в това число:

 • Недвижимо имущество – производствени и непроизводствени /административни/ сгради, офиси, търговски обекти и др.
 • Движимо имущество:
  • Машини, съоръжения, оборудване, компютри, офис техника;
  • Стопански инвентар;
  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
  • Други ДМА и транспортни средства без държавен контролен номер (ДК№);
  • Стоково-материални запаси;
  • Произведения на изкуството.

 

Какви са срокът и териториалният обхват на застраховката?

Застраховките се сключват за максимален срок от 1 година.

Покритието е валидно на територията на Република България, освен ако не е уговорено друго.

 

Какво покрива застраховката?

Застрахователят покрива щети или загуби, разноски и/или повреди на имущество, причинени от следните рискове, групирани по клаузи, както следва:

 • Клауза „Основно покритие”– пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Клауза „Разширено покритие”– по тази клауза се застраховат имущества, застраховани по клауза „Основно покритие”, в комбинация с една или повече от следните групи рискове:
  • „РП 1”: Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане на снежни маси (лавина);
  • „РП 2”: Измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни, спринклерни (пожарогасителни) и паропроводни инсталации.

Разходи за предотвратяване или ограничаване разрушителното действие на застрахователно събитие, за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпило застрахователно събитие, по клаузи „Основно покритие” и „Разширено покритие” в размер на 2 % от застрахователната сума, но не повече от 20 000 лева, освен ако не е уговорено друго. Тези разходи се съгласуват предварително със Застрахователя.

 • Клауза „Допълнително покритие”– по тази клауза се застраховат имущества срещу един или повече от следните рискове:
  • „ДП 1”: Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство;
  • „ДП 2”: Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлена експлозия;
  • „ДП 3”: Грабеж;
  • „ДП 4”: Късо съединение, свръхнапрежение или токов удар;
  • „ДП 5”: Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на Застрахования;
  • „ДП 6”: Земетресение;
  • „ДП 7”: Свличане и срутване на земни пластове;
  • „ДП 8”: Щети от действието на морски вълни;
  • „ДП 9”: Авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване.

 

Каква е застрахователната сума?

Застрахователната сума и начинът на нейното определяне се посочват от Застрахования, като записаните в полицата стойности са максимална отговорност на Застрахователя за всяко отделно имущество или за група от имущества и не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на застрахованото имущество.

 

Каква е застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя на база тарифни числа в % от застрахователните суми, съгласно рисковите обстоятелства, вида на имуществата, застрахователното покритие, срока на застраховката. След анализ на обстоятелствата се прилагат отстъпки.

Плащането на застрахователната премия се извършва еднократно или разсрочено по банков път.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.

Обезщетенията се изплащат до 15 дни от представяне на последния изискуем документ.

За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета