Гаранции

Застраховка „Гаранции“ осигурява застрахователно покритие срещу риска от виновно неизпълнение на договорни отношения между застрахования и бенефициента или от съответната законова уредба, от което възникват задължения за плащане на гарантираните суми в полза на бенефициента.

Какво покрива застраховката?

В зависимост от характера на задължението по гаранция на застрахования застрахователното покритие обхваща:

  • Гаранция за участие в публичен търг /конкурс/ или процедура за възлагане на поръчка;
  • Гаранция за възстановяване на авансово плащане;
  • Гаранция за изпълнение на договор.

 

Какви са лимитите на отговорност?
  • Гаранцията, обезпечаваща изпълнение на договор, не може да надвишава 5% от стойността на договора;
  • Гаранцията, която обезпечава авансово предоставени средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

 

Предвидените гаранции и техният процент се посочват в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в поканата за участие в преговори или в обявата.

 

Кои са страните в застрахователния договор?

За разлика от другите видове застраховки, застраховка „Гаранции“ представлява тристранен договор със следните страни:
Застрахован/застраховащ – изпълнителят, чиято дейност по договора представлява рискът;
Бенефициент – клиентът, в чиято полза се сключва застраховката;
Гарант – застрахователят, който поема риска.

 

Къде е валидна застраховката?

Покритието е валидно само на територията на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как до постъпя при щета?

Свържете се с нас на телефон 0700 16 406 за повече информация или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Общи условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета