Злополука на учащи

Застраховка „Злополука на учащи” е предназначена за учащите и персонала на учебните заведения /основни, средни, полувисши и висши/, както и децата и персонала в детските градини и яслите.

Какви рискове покрива застраховката?
Основни рискове
  • Смърт вследствие на злополука;
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 20 дни.

 

Допълнителни рискове
  • Временна загуба на работоспособност вследствие на акутно заболяване;
  • Медицински разноски и/или репатриране вследствие на злополука;
  • Медицински разноски вследствие на акутно заболяване над 20 дни;
  • Гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.

 

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на учебното или детското заведение, включително в часовете по физическо възпитание, така и извън тяхната територия – в дома, по време на почивки, екскурзии, зимни и летни лагери и др. подобни, но в рамките на Република България.

 

Как и къде мога да сключа застраховката?

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 16 406 или да се възползвате от лична консултация с нашите специалисти. ДаллБогг работи и с редица договорни партньори в цялата страна.

 

Как да получите своето обезщетение?

При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият попълва уведомление, за да бъдат установени обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.
Обезщетенията се изплащат до 15 работни дни от представяне на последния изискуем документ.
За повече информация, свържете се с нас на телефон 0700 16 406 или посетете наш офис.

 

Полезни документи

Специални условия
Преддоговорна информация
Информационен документ
Уведомление за щета