ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ ЗА МПС С РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ПРЕЗ WWW.DALLBOGG.COM

I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

Чл.1.   По настоящите Условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащане /наричани за краткост Условия на ползване/, се урежда реда, начина и условията за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и реда, начина и условията на извършване на плащане на дължимите застрахователни премии чрез сайта на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД /наричан за краткост Застраховател/ с уеб адрес: WWW.DALLBOGG.COM /наричан за кратност сайтът/сайта/

 

Чл.2.   „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к. 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г.М. Димитров“ № 1 е застрахователно акционерно дружество, извършващо застрахователна дейност на територията на Република България съгласно Решение № 949-ОЗ  от 11.12.2013г., електронна поща [email protected], телефон: 0700 16 406.  Застрахователят функционира законно в съответствие с правилата на гръцкото законодателство като функционира на територията на Република Гърция въз основа на принципа на Европейския съюз за Свободата на предоставяне на услуги (Freedom of Services), код в Националното бюро на гръцките автомобилни застрахователи 1179. Този уебсайт е електронното продължение на Застрахователното дружество,което оперира на горепосочения адрес.

 

Чл.3    Ползвател на застрахователни услуги /наричан за краткост Клиент, ползвател, потребител/, е всяко физическо или юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на уебсайта, заявява своето желание за сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. Клиент се явява и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и всяко физическо и/или юридическо лица, която проявява интерес да се възползва услугите, които Застрахователя предлага във връзка с предмета му на дейност.

 

Чл.4 Посетителите на уебсайта www.dallbogg.com дават съгласието си със следните условия за ползване, които се отнасят до цялото съдържание, състоящо се от съдържащата се в него информация, текстове, страници, изображения, снимки и файлове, наричани по-долу за краткост „съдържание“. Те трябва да прочетат внимателно тези условия, преди да използват страниците и/или услугите. Използването на www.dallbogg.com предполага безусловното приемане на тези Условия за ползване от страна на посетителите, които трябва да ги спазват.

 

Чл.5 По същия начин Застрахователят не носи отговорност за каквато и да е форма на щети, претърпени от посетителя на неговите страници или потребителя на неговите услуги, опции, връзки и съдържание. Собственикът на уебсайта, третите лица, участващи в написването, производството или хостването на уебсайта, не носят отговорност за каквито и да било материални или нематериални вреди, пропуснати ползи и др., вследствие на достъпа, навигацията и използването на услугите, предоставяни на този уебсайт, както и за неговата наличност.

 

Чл.6 Информацията, съдържаща се в www.dallbogg.com, в никакъв случай не трябва да се счита за пряк или косвен съвет или насърчаване към конкретно действие, а трябва да се разбира свободно от потребителите, които трябва да я оценят.

 

Чл.7 Заявлението следва да бъде подадено единствено от заинтересованото лице, което с подаването му декларира отговорно, приема и гарантира, че действа от свое име и е законният собственик, наемател и ползвател на движимото или недвижимото имущество, което ще бъде застраховано, или при здравните и животозастрахователните продукти, че ще стане получател на застраховката, т.е. застрахованото лице.

 

Чл.8 Той потвърждава, че всяко неправилно, непълно, неточно или невярно попълване на данните му, на който и да е етап от процедурата, първоначалното получаване или подновяване на застрахователния продукт, представлява основание за анулиране на процедурата и/или полицата, ако е издадена такава. Началото на въвеждането на данните на потребителя във формуляра за кандидатстване означава приемане на настоящите условия за ползване.

 

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

 

Чл.9 С използването на уебсайта от клиента и предоставянето на изисканата информация, клиентът декларира своето намерение да сключи застрахователен договор със застрахователното дружество.

 

Чл.10 След предоставяне на необходимата, коректна и правилно попълнена и предоставена информация, необходима за сключване на застрахователния договор, клиентът пристъпва към извършване на електронно плащане на дължимата застрахователна премия.

 

Чл.11 Застрахователната премия се плаща в пълен размер и не е налице възможност за плащане на вноски.

 

Чл.12 Потребителят декларира, приема и гарантира, че платежните средства, които използва за транзакции с www.dallbogg.com и избраната от него застрахователна компания – “Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, му принадлежат по право на собственост, владение и държане, или в противен случай е бенефициент или законно упълномощен ползвател на тези средства и че приема да разкрие тези данни на www.dallbogg.com, като му предостави изричното нареждане за събиране на дължимата сума за застрахователния продукт.

 

Чл.13 www.dallbogg.com не управлява данните за електронните платежни средства на потребителя, а единствено Уникредит Булбанк АД е отговорна за електронната финансова транзакция, като всички плащания, извършени с карта, се обработват чрез платформата за електронни плащания “Борика“, използвана от Уникредит Булбанк с минимални изисквания TLS 1.2 за криптиране и минимум със 256-битов протокол за криптиране (Secure Sockets Layer – SSL). Криптирането е начин за кодиране на информацията, докато тя достигне до получателя, за когото е предназначена, който ще може да я декодира с помощта на съответния ключ.

 

Чл.14 Транзакцията ще бъде извършена при гарантирана от Уникредит Булбанк АД сигурност на електронните транзакции и при спазване на строги правила за конфиденциалност на данните на транзактиращите страни. За тази цел Ви информираме, че за извършване на плащането ще бъдете пренасочени към защитената среда на електронната търговия на Уникредит Булбанк , където ще въведете данните за Вашата карта.

 

Чл.15 Непосредствено след това ще бъдете информирани за успешното приключване на транзакцията със съобщение на екрана и ще Ви бъде изпратено електронно съобщение.

 

Чл.16 Чрез платформата, на която се извършва електронното плащане и която е интегрирана в www.dallbogg.com, но без да е част от неговото съдържание, поради което в случай на кражба и/или последващо използване на тези данни от трети лица, www.dallbogg.com не носи никаква отговорност за евентуално причинени на потребителя вреди.

 

Чл.17 Подаването на заявление за застраховка чрез www.dallbogg.com е адресирано до избраното от потребителя застрахователно дружество – „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, не представлява застрахователен договор и подлежи на приемане от застрахователното дружество, до което е адресирано.

 

Чл.18 За да бъде издадена застрахователна полица и потребителят да стане получател на застраховката, той трябва да заплати премиите в пълен размер преди началото на застрахователния период, в противен случай договорът между застрахователното дружество и потребителя се счита за несключен, дори ако вече е сключен и е издадена застрахователна полица, която обхваща по-късен застрахователен период, както е например в случаите на подновяване на полицата, и не е платена изцяло и в пълен размер към датата на началото на застрахователния период.

 

Чл.19 В случай че потребителят не е заплатил в пълен размер застрахователната премия, застрахователят се свързва с клиента на посочените с клиента координати, с което го уведомява в какъв размер е сумата, която следва да се доплати за издаване на застрахователна полица. При невъзможност за контакт с потребителят, липса на отговор от същия и неизвършване на плащане в рамките на 24 ч. след опит за контакт (успешен или неуспешен такъв) от страна на застрахователя с потребителя, застрахователят пристъпва към възстановяване на изплатената частична застрахователна премия, а застрахователният договор се счита за невъзникнал.

 

III. ПРОМОЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ

 

Чл. 20 Застрахователят в определени периоди може да предлага различни промоционални кампании с определени допълнителни условия, които важат в допълнение на текущите Общи Условия.

 

Чл.21 Допълнителните условия и изисквания за предлагане на застрахователни продукти в условията на промоционални кампании имат задължителен характер и предоставянето на неверни или погрешни данни или неизпълнение на определени условия, води до невъзникване на застрахователно правоотношение между двете страни.

 

IV. ПОЛИТИКА НА АНУЛИРАНЕ

 

Чл.22 Всяка покупка може да бъде анулирана и пълната сума да бъде възстановена на купувача, или таксата по кредитната карта може да бъде анулирана, ако се изпрати електронно съобщение на адрес [email protected] в рамките на 24 часа след извършване на покупката и преди изпращането на полицата в оригинал по куриер. Купувачът трябва да посочи в писмото кода на транзакцията и причината за бързото анулиране на покупката.

 

V. ВЪЗРАЖЕНИЕ – ПРОЦЕДУРА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ

 

Чл.23 Застрахованият има право да възрази срещу сключването на застрахователния договор в случаите, предвидени в разпоредбите на чл. 5 и 6 на Закон 2496/1997 и са следните:

 

А) Когато установи, че някоя разпоредба от съдържанието на застрахователния договор се отклонява от заявлението за застраховане. В този случай правото на възражение се упражнява в изключителен срок от 1 (един) месец от връчването на застрахователната полица, като се попълва и подава на адреса на дружеството писмен формуляр за възражение.

 

Ако www.dallbogg.com или застрахователното дружество не са му разкрили при подаване на заявлението за застраховане информацията, предвидена в Закон 4364/2016, или когато не са му разкрили общите или специалните условия, които уреждат договора, като ги посочат в раздела на застрахователната полица, където са посочени индивидуалните данни за договора, и ги предадат заедно със застрахователната полица в съответствие с разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Закон 2496/1997. В горепосочените случаи потребителят може да възрази в изключителен срок от 14 (четиринадесет) дни, като изпрати попълнен формуляр за възражение на адреса на дружеството.

 

Б) Застрахованият има право да се откаже от застрахователния договор съгласно разпоредбите на  4А, ал. 6 от Закон 2261/1994, което може да бъде упражнено чрез попълване и подаване в централата на застрахователя или на имейл адрес: [email protected] на писмена декларация за отказ в изключителен срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от деня на сключване на договора или от деня, в който са получени договорните условия, ако са получени в по-късен момент от сключването на договора.

 

В) Ако горепосочените права са упражнени неправомерно, застрахователният договор се анулира от самото начало, т.е. счита се, че никога не е бил сключен и следователно няма действие за никоя от страните, а платените премии се възстановяват в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаването от съответното застрахователно дружество на уведомлението за отказ или възражение и за потребителя не се налагат никакви санкции.

 

Г) Уточнява се, че правото на възражение или оттегляне не може да бъде упражнено, ако до предаването на препоръчаното писмо в пощенската станция или след това и до окончателното му получаване от  „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД или по имейл на адрес: [email protected] е обявена щета за настъпил застрахователен риск, който е покрит от застрахователния договор.

 

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.24 С изключение на изрично посочените изключения (авторски права на трети лица, партньори и институции), цялото съдържание на този уебсайт, включително изображения, графики, снимки, рисунки, текстове, предоставяните услуги и като цяло всички файлове на този уебсайт, са интелектуална собственост, регистрирани търговски марки и марки за услуги на  Застрахователя и са защитени от съответните разпоредби на гръцкото законодателство, европейското законодателство и международните конвенции и договори.

 

Чл.25 Следователно никой от тях не може да бъде продаван, копиран, променян, възпроизвеждан, препубликуван, качван, предаван или разпространяван по какъвто и да е начин. Освен в случай на единично копие на част от съдържанието, съхранено на един личен компютър за лична, а не за обществена или търговска употреба, без да се засягат по какъвто и да е начин съответните права на интелектуална и индустриална собственост.

 

Чл.26 Другите продукти или услуги, споменати на уебстраниците на този сайт и носещи търговските марки на съответните организации, дружества, партньорски организации, асоциации или публикации, са тяхна собствена интелектуална и индустриална собственост и следователно са отговорност на тези организации. Потребителят/Клиентър разбира и приема, че не му се предоставя правото да възпроизвежда, копира, продава, препродава и/или използва с търговска цел по какъвто и да е начин цялото или част от съдържанието на www.dallbogg.com

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА WWW.DALLBOGG.COM

 

Чл.27 Лични данни.

 • Посетителите и потребителите на услугите на www.dallbogg.com и за да получат достъп до определени услуги, е необходимо да разкрият някои свои лични данни, които попадат в обхвата на чл. 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 като лични данни.
 • По-специално, личните данни се определят като всяка информация, която може да идентифицира пряко или непряко самоличността на субекта на данните.
 • Информацията, която ще бъде поискана, е необходима, за да се изпълни искане за предоставяне и представяне на персонализирани застрахователни планове, които отговарят на Вашите действителни нужди. Предоставяйки горепосочената информация, Вие се съгласявате с нейното по-нататъшно обработване.

 

Чл. 28 Обработка на данни.

 • Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвани със или без използването на автоматизирани средства с лични данни или с набори от лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или всяка друга форма на предоставяне, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • Събирането и използването на лични данни е ограничено до това, което е строго необходимо за постигане на целта, посочена в полетата за събиране, в зависимост от случая, т.е. в зависимост от избрания продукт може да бъдат поискани име, фамилия, пол, дата на раждане, пощенски адрес, професия, електронна поща, телефонен номер и др.
 • Длъжностно лице по защита на личните данни: Николай Зайнелов, с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1172, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бул. „Г.М. Димитров“ №1, телефон за връзка – +359 2 96 03 767, е длъжностното лице по защита на личните данни.
 • Период на съхранение на личните данни: личните данни ще се съхраняват, докато трае застрахователният договор и докато изтече давностният срок на всички съответни претенции, произтичащи от него.

 

Чл.29 Цел на обработката

 • За да се изчисли подходящият застрахователен продукт и пропорционалната премия, посетителят и потребителят на този уебсайт, в зависимост от заявения застрахователен продукт, ще трябва да разкрие съответната, където е приложимо, необходима и поискана информация в съответните полета.
 • Правилната и пълна информация за исканите данни е задължение на застрахованото лице съгласно Закона за застраховането (Закон 2496/1997), за да може впоследствие да се сключи застрахователният договор.
 • Невярната или непълна информация относно исканите данни може да даде право на застрахователното дружество да отмени или прекрати застрахователната полица по всяко време.
 • Обработка на данни за търговски цели: Застрахователят ще запази данните за контакт по електронна поща само ако и когато на етапа на събиране на данни изрично ни посочите желанието си да се свържем с вас с цел популяризиране на застрахователни продукти, но застрахователят се ангажира да гарантира, че тези данни ще останат защитени и няма да бъдат предадени на трети лица.
 • Можете да възразите срещу горепосочената обработка по всяко време, като изпратите искане до администратора за обработка на лични данни. В този случай вашите лични данни няма да бъдат обработвани за търговски цели.

 

Чл.30 Права на субекта на данните

 • Субектът на данните има по всяко време следните права, които може да упражни, като се свърже със длъжностното лице по защита на личните данни на телефон: +359 2 96 03 767 или като изпрати имейл на адрес: [email protected]
 • При поискване администраторът предоставя копие от обработваните лични данни. За допълнителни копия, които могат да бъдат поискани от субекта на данните, администраторът може да наложи разумна такса за административни разходи. Ако субектът на данните подаде искането с електронни средства и освен ако субектът на данните не поиска друго, информацията се предоставя в обичайно използвания електронен формат.
 • Право на коригиране. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право да поиска попълване на непълните лични данни, включително чрез допълнителна декларация.
 • Право на изтриване или право да бъдеш забравен: 1. субектът на данните има право да получи от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът е длъжен да изтрие личните данни без ненужно забавяне, ако е налице едно от следните основания: а) личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Когато администраторът е направил личните данни публично достояние и от него се изисква да изтрие личните данни, администраторът предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всякакви връзки с данните, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение.
 • Горепосочените параграфи не се прилагат, доколкото обработването е необходимо: а) за упражняването на правото на свобода на изразяване и правото на информация; б) за спазването на правно задължение за обработване съгласно правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора, или за изпълнението на задача, която се изпълнява в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора; в) по причини от обществен интерес в областта на обществената сигурност; г) по причини от обществен интерес в областта на публичната администрация; д) за целите на обработването на лични данни.
 • Право на ограничаване или възражение срещу обработването: 1. субектът на данните има право да получи от администратора ограничаване на обработването, когато е приложимо едно от следните условия: а) субектът на данните оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; б) обработването е незаконосъобразно и субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни; в) обработването е незаконосъобразно и субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни; г) субектът на данните има право да получи от администратора изтриването на личните данни.
 • Когато обработването е ограничено в съответствие с чл.30, ал.7, такива лични данни, различни от съхранението, се обработват само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или поддържането на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Съюза или на държава членка.
 • Администраторът информира субекта на данни, който е получил ограничение на обработването в съответствие с чл.30, ал.7 преди ограничението на обработването да бъде отменено.

 

Чл.31 Право на преносимост:

 • Субектът на данни има право да получи свързаните с него лични данни, които е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и право да предаде тези данни на друг администратор без възражение от страна на администратора, на когото са били предоставени личните данни, когато: (а) обработването се основава на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а); или в договор съгласно чл.6, параграф 1, буква б) на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА или обработката се извършва с автоматизирани средства.
 • При упражняване на правото на преносимост на данните в съответствие с чл.31, ал.1 субектът на данните има право да поиска пряко прехвърляне на лични данни от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо.
 • Правото, посочено в ал.1 от настоящия член, се упражнява, без да се засягат разпоредбите на член 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Това право не се прилага за обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора.
 • Правото, посочено в ал.1, не трябва да засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.
 • В допълнение към горепосоченото имате право да се свържете с Длъжностното лице за защита на личните данни, който се намира в гр. София, п.к. 1172, бул. „Г.М. Димитров“ №1 и който приема подаването на съответните жалби в писмен вид чрез внасянето им в неговия протокол или по електронен път чрез имейл адрес до: [email protected]

 

VIII. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Чл.32 В съответствие с разпоредбите на членове 7 и 9 от Общия регламент относно защитата на данните (G.D.P.R Регламент 679/2016), давам изричното си съгласие на “Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД със седалище :  гр. София, п.к. 1172, бул. „Г.М. Димитров“ №1, Република България, и приемам събирането, обработването и съхранението на личните ми данни за целите, посочени по-долу.

 

Чл.33 Цели на събирането на данни

Целите, за които се събират и обработват данни от Застрахователя, се отнасят до: Попълването на заявление за застрахователна оферта, попълването на въпросници, подаването на заявление за застраховане, предоставянето на всякаква изискана информация и документи, издаването на застрахователна полица, уреждането на застрахователно обезщетение в случай на настъпване на застрахователен риск, администрирането на застрахователния договор като цяло и оценката на риска в контекста на сключването на застрахователен договор

 

Чл.34 Източници на информация

Застрахователят събира лични данни, съдържащи се в заявлението за застраховане, придружаващите го документи и съпътстващи документи, както и всички други данни, които e разкрил или ще разкриe на дружеството в бъдеще устно или по друг начин, независимо дали чрез документ или по електронен път.

 

Чл.35 Получатели на лични данни

„Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД

 

Чл.36 Обработка на лични данни за рекламни цели

 • Предоставените от потребителя лични данни, като например адрес на електронна поща и телефонен номер, могат да бъдат използвани от Застрахователната компания, за да получавам известия с рекламен характер по електронна поща или SMS, или по телефона.

 

 • Възможно е, за да използва услуги от сайта, да бъдат поискани от потребителя лични данни, като например пълното ви име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер по ДДС, регистрационен номер на превозното средство и др. Всички тези данни ще бъдат поискани, ако е необходимо, за да се обработи вашето искане, което изисква предоставянето на тези данни, в противен случай, за да получите достъп до определени услуги, предлагани от този сайт.
 • Като „Лични данни“ се определя всяка информация, свързана със субекта на данните, която може да идентифицира субекта на данните или неговите данни за контакт. Разкриването на горепосочената информация от посетителя и/или потребителя означава неговото/нейното съгласие за по-нататъшната ѝ обработка.
 • Събирането и използването на лични данни е ограничено до това, което е строго необходимо за постигане на целта, посочена при събирането на съответните данни. Целта на събирането на лични данни е да се подобрят услугите, предоставяни на посетителите и/или потребителите на този уебсайт, както и да се информират за наличните продукти и услуги.
 • Събирането и използването на горепосочените данни се основава на гръцкото законодателство и законодателството на ЕС, в съответствие със закони 2472/97 и 3471/2006, които са в сила в момента. Информацията за контакт, предоставена от потребителите, може да бъде използвана от Застрахователя за промоционални дейности и проучвания на удовлетвореността на клиентите, провеждани от застрахователното дружество или чрез трети страни, с цел да се определят техните нужди, желания и очаквания.
 • Освен този уебсайт и горепосочените застрахователни дружества, получатели на конкретните данни могат да бъдат държавните органи, лечебни заведения, лекари, застрахователната статистическа служба, презастрахователи, адвокати и т.н., при законово искане.

 

Чл.37 Cookies

 Бисквитките (Cookies) са информация, която даден уебсайт може да съхранява в навигационното приложение на посетителя и след това да я извлича, за да разпознае посетителя при следващото му посещение.

 • В никакъв случай „бисквитките“ не съдържат лична информация, която може да позволи на някого да се свърже с посетителя на уебсайта по телефон, електронна поща и т.н.
 • Посетителят на уебсайта чрез навигация към уебсайта на www.dallbogg.com е информиран при първото влизане в уебсайта със съответната препратка в долната част на страницата, че разбира и приема, че използването на бисквитки е необходимо за правилното функциониране на уебсайта.
 • Ако не желае да ги използва, той трябва да спре да разглежда уебсайта или да забрани използването на бисквитки в настройките на браузъра си. Въпреки това, ако инсталирането на „бисквитки“ бъде предотвратено, това може да има значително въздействие както върху функционалността на уебсайта, така и върху възможността за получаване на информация и/или услуги от www.dallbogg.com

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.38 Застрахователят си запазва правото да променя или актуализира условията за ползване на уебсайта www.dallbogg.com по всяко време. Посетителят и ползвателят на неговите услуги трябва да бъде информиран за всички промени в тези условия.

 

Чл.39 Застрахователят полага всички усилия, за да гарантира, че съдържанието е постоянно достъпно, за да осигури безопасност при използването, но също така и точност и валидност на информацията, съдържаща се в неговия уебсайт. Въпреки това, в никакъв случай не е обвързан, не гарантира, нито поема отговорност, по отношение на сигурността и съдържанието и неговата наличност. Поради тази причина потребителите приемат, че трябва да преценят съдържанието и че носят отговорност за всеки риск, който използването им може да предизвика.

 

Чл.40 Ако някое от Условията за ползване бъде признато за невалидно или отменено, това не засяга валидността на останалите условия.

 

Чл.41 Всякакви спорове във връзка с настоящите условия се уреждат съгласно гръцкото право. За разрешаването на всякакви спорове, възникнали във връзка с този уебсайт, услугите, които той предлага, и всичко, което е споменато в него, компетентни са изключително съдилищата в Атина.

 

Настоящите условия са приети с Решение на Съвета на директорите на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД от 07.06.2023 г.