Застрахователното проникване в икономиката и финансовата сигурност са като вътрешносъдовото налягане – идеалният индикатор за здраве и дълголетие

Цветомир Панагюрски, член на Съвета на директорите на ЗАД ‚ДаллБогг: Живот и Здраве‘ 

Позволете един личен въпрос за начало: Вашата съпруга е известен лекар. Как съчетавате професионалния със семейния живот?

 Да, много съм горд с нейната всеотдайност и научноизследователска страст. Централно място и за двама ни заема грижата за семейството, доколкото хармоничното съчетаване на нашите две всепоглъщащи професии под един покрив е възможно и постижимо… Макар да изглеждат много различни на пръв поглед, както медицинската помощ, така и застрахователното покритие със сигурност са от решаващо значение, за да можем всички да живеем спокойно и сигурно. Нормалният  живот изисква стандартизирана и законодателно гарантирана подкрепа за хората, семейството и обществото, а от тук, с още по-голяма сила – живеем щастлив живот. В този смисъл, няма място за противопоставяне между двете велики функции и древни професии!

За да разберем още за Вашата лична настройка, разкажете ни за един неуспех, който Ви е на сърце.

 Няма неуспехи, които ми лягат ‚на сърце‘! Моята организация е много оптимистична и се мобилизираме пред трудностите. Имаме много планове и мечти, по-малко тревоги! Понякога е изтощително да се конкурираш с мащаба на големите, натрупани със столетия капитали и организирани структури. Наскоро се опитахме да застраховаме за нови 30 години три музикални инструмента, всеки на около 330 години, направени от Антонио Страдивари, на които продължава да се свири на специални събития и концерти. Застрахователната сума е умопомрачителна, но и рискът се приема от първокласните презастрахователи, като извънредно нисък! Представете си – без изненада – загубихме наддаването! Даже ни платиха малка компенсация за разходите. Остана възнаградителното усещане, че конкурентите-концерни, които по пазарна капитализация и резерви могат да „купят“ нашата малка България … силно се учудиха! Ние, средна-към-малка европейска, но „смела“ българска компания, гордо се опитваме да осигурим стабилна доходност за правоимащите в застраховането.

В България застрахователното проникване извън задължителните застраховки е много ниско. Как ще коментирате, имате ли идеи?

Засега е тъжно, но факт – нивото на застрахователното проникване (ЗП) в България е три пъти по-слабо от средното за Европа. Има много сериозни аргументи и масово съгласие сред хората и семействата, особено сред пострадалите от бедствия,  и на думи от всички политици, че е крайно време да се въведе задължително имуществено застраховане за недвижимите имоти или поне като първа стъпка – за катастрофичните рискове, а не да се търси помощ от държавата при всяко наводнение или смерч. Историята показва, че по този начин, с помощи,  нито един регион, засегнат от природна катастрофа, не е бил напълно възстановен за по-кратък период от десетилетие. Тъкмо обратното, в Германия, както и в много други развити държави с високо ЗП и мощен презастрахователен сектор, наводненията или други природни бедствия сякаш са се превърнали в „регулярни“ събития, последиците от които се преодоляват рутинно и ежегодно.

Финансовата сигурност, неразривно свързана със застрахователното проникване и мащаба на неговия обхват, са важни компоненти в икономиката на развитите страни. Именно чрез коефициента на ЗП (съотношението между брутния премиен приход и брутния вътрешен продукт) можем сигурно и надеждно да  измерим зрелостта на дадено общество, стабилността на неговата икономика и даже степента на културно развитие. Това е нещо като индикатор на устойчивост и дълголетие – показател на „вътрешносъдовото налягане“, което е извънредно важно в медицинската диагностика и помага за предотвратяване на тежки сърдечносъдови събития.

Тези характеристики само за България ли важат, или очертават по-глобални тенденции?

Генерално тенденциите са общи, у нас обаче темповете и мащабите, да се изразя насърчително, съхраняват сериозен потенциал за развиване. Положителната новина е, че напоследък наблюдаваме растеж в застрахователния сектор в Източна Европа. Дължи се на няколко фактора: нова динамика на икономическата активност, запазена и развиваща се конкурентоспособност при относително ниски капиталови инвестиции при сравнително високи лихвени нива в Европа и нова, издигаща се застрахователна и общоосигурителна култура. Подобрява се и разбирането за професионалното управление на риска. Когато доходите на населението се увеличават, нарастват и възможностите на отделните граждани да се осигуряват. В България 73 милиарда лева, обаче, стоят в банкови депозити при почти нулева лихва, а само 43% от тях са отпуснати като кредит на гражданите или фирмите. Срещу много малка фракция от този огромен „спящ“ ресурс притежателите на апартаменти и други недвижими имоти могат да спят спокойно, когато метеоролозите съобщават за задаващите се бури и други катаклизми. Развитието на финансовия пазар също е централен фактор – по-развитите финансови пазари подпомагат развитието на застрахователния бранш. Ако хората и фирмите имат по-лесен достъп до финансови продукти, включително застраховки, това естествено стимулира предприемачеството, стопанската инициатива и се връща като усилване на  сектора. Накрая, по-широкото осъзнаване на ползата от стандартно управление на рисковете чрез застраховане се постига и с развитието на информационните технологии и образованието. Хората в България и региона стават все по-осведомени за главното решение срещу техните осъзнати и дори недефинирани страхове.

В този ред на мисли, посочете пет причини, поради които трябва да застраховаме имуществото си.

На първо място – потенциалната или както все по-често е видно – реалната опасност от зачестили природни бедствия. Примерите около нас за съжаление са много – земетресенията в Турция, опустошителните наводнения в България и Гърция, необичайни природни явления като смерч и торнадо в някои райони на България и щетите в големите градове, и т.н.

На второ място – когато застраховаме своето имущество, си гарантираме финансова стабилност и осигуряваме спокойствието на цялото семейство и нашите близки. По време и след настъпило бедствено събитие на пострадалото лице, дори със спестявания, ще му е необходима финансова помощ, за да посрещне непредвидените нужди, най-малкото за ремонт на имота. Лихвите по банковите кредити продължават да растат и за дълго време в Европа ще останат високи, а и дума да не става за заробващите бързи кредити!

Нашият дом е нашата крепост – тривиално, но вярно. Малкият свят, който с години градим в домовете си, е най-съкровеното нещо. Там пазим спомените, важните моменти. Ето защо е необходимо да се погрижим за този ценен актив, а не да чакаме държавата с години да ни върне към „деня преди“ бедствието. В реалността това естествено никога не става, защото времето не се връща. Ние застрахователите също само смекчаваме страданията – не сме магьосници, но сме винаги първи с грижа и всеотдайност към застрахователните правоимащи!

Не е маловажно, а особено прагматично, че имуществените застраховки са финансово изгодни и достъпни, в порядък между 10-15-20 лв. на месец. За сметка на това, обезщетенията помагат да възстановим пълноценно домовете си при необходимост – с непозната скорост и ефикасност.

Не на последно място, ако погледнем отвъд индивидуалната перспектива, държавата не е длъжна да се грижи за нас като за новородено цял живот, ако преди това ние не се погрижим сами за себе си. Държавата няма как да осигури обезщетение в такива размери, каквито може да осигури застрахователят. Нашата индустрия е много мощна и има редица инструменти и огромни резерви, достъпът до които започва със сключването на застрахователен договор.

И все пак, как да изберем своя застраховател?

 Изборът на застрахователна компания е сериозно решение, което оказва влияние върху финансовата ни стабилност и сигурност, а оттам – върху здравето и живота ни. В ДаллБогг се стремим да съчетаваме знанието, опита и високия професионален морал, от една страна, с модерния подход при развитието на нови продукти и технологии. Прилагаме иновациите в сектора, разработихме онлайн продукти и дигитални услуги на конкурентни цени. Целта е ясна – отлично обслужване, щастливи и спокойни клиенти.

Резултатите ни са забелязани – за поредна година сравнително новата  „ДаллБогг: Живот и Здраве“ е сред 30-те най-добри застрахователни компании в Югоизточна Европа (Тор 100 ЅЕЕ). Класацията обхваща над 240 дружества, а ключовият критерий е записаният брутен премиен приход на база неконсолидираните отчети за доходите за 2020 г. Нашият стабилен напредък получава голямо ускорение от всекидневното придържане към принципа , че „клиентът винаги има право да изисква още повече“!