Лиценз на ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве

На основание Параграф 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр.60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Здравноосигурителен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД приведе дейността си в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането. С Решение №548-ОЗ от 11 юли 2013 г. Комисия за финансов надзор издаде на Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД лиценз за извършване на застраховане по следните видове застраховки:

  • Злополука
  • Заболяване
  • Сухопътни транспортни средства
  • Товари по време на превоз
  • Пожар и природни бедствия
  • Други щети на имущество
  • Разни финансови загуби
  • Помощ при пътуване (асистанс)