Нови умения и нови възможности за работниците и служителите на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД

Проект BG05M9OP001-1.057-0181 е насочен към предоставяне на обучения на заетите лица в дружеството за придобиване или повишаване на специфичните им умения в сферата на застраховането и предоставяне на обучение по ключова компетентност – общуване на чужд език.

Повече информация тук.