Често задавани въпроси

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Гражданска отговорност на автомобилистите

Какви са санкциите, ако нямам застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

За липса на застраховка Гражданска отговорност се санкционира не само собственикът, но и водачът на автомобил без „Гражданска отговорност”. Глобата е както следва:

 • за собственик физическо лице – 250 лв.;
 • за юридически лица и еднолични търговци –  имуществена санкция от 2000 лв.;
 • лице, което не е собственик и управлява МПС без ГО – 400 лв..
Какво е необходимо да направя при загубване на стикера и/или картончето по валидна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите?

Да представите полицата в най-близката Агенция на ДаллБогг. При издаване на нов стикер/картонче за Гражданска отговорност на автомобилистите се заплаща 1,40лв.

Имам застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и ще пътувам в чужбина. Какво е необходимо да направя?

За пътуване в страни от ЕС не са необходими допълнителни документи. Необходимо е само да вземете със себе си застрахователната полица. За пътуване в страни извън ЕС е необходимо да носите със себе си и сертификат „Зелена карта”, който Ви се издава безплатно със сключването на застраховката.

Как да проверя дали имам валидна застраховката Гражданска отговорност?
 1. Отидете на Интернет страницата на Гаранционен фонд – http://guaranteefund.org/bg/;
 2. От там изберете „Информационен център” с падащо подменю „Проверка на сключена застраховка ГО”;
 3. В първото поле въведете регистрационния номер на интересуващото Ви МПС;
 4. В най-долното поле въведете зададените контролни символи /цифри/;
 5. Потвърдете с бутон „Търси”.
Прекратява ли се застраховка Гражданска отговорност при продажба на МПС?

Съгласно Кодекса за застраховането, при промяна на собствеността на МПС застраховката ГО не се прекратява. Старият и новият собственик са длъжни в 7-дневен срок да уведомят застрахователя за извършената промяна. Законът позволява новият собственик да прекрати договора по свое желание.

Какво да направя при ПТП в чужбина?
 1. Обърнете се към Пътна полиция в съответната страна;
 2. В случай, че полицията не посети мястото на ПТП, нямате спор с другия водач относно вината за произшествието, и щетите са само материални, можете да съставите Двустранен констативен протокол на бланката на виновния водач;
 3. Съберете всички необходими данни, касаещи ПТП (имена на участниците, свидетели, регистрационните номера на автомобилите-участници в ПТП, номер на застрахователната полица на другия участник и т.н.). В случай на езикови бариери потърсете услугите на преводач, преди да подпишете какъвто и да било документ.
  Ако вие сте виновният водач, трябва да уведомите ДаллБогг или неговия кореспондент в чужбина.
  Ако вие сте пострадалият, обърнете се към Националното бюро на държавата, в която е възникнало събитието, или към застрахователната компания на виновния водач.
  Адресът и телефонът на всяко Национално бюро „Зелена карта” са изписани на гърба на Вашия сертификат „Зелена карта“.
В кои случаи се попълва двустранно констативен протокол за ПТП?

Двустранно констативен протокол се попълва, когато са налице следните условия:

 • Няма пострадали лица;
 • В ПТП участват само две превозни средства;
 • Няма увредено друго имущество освен двете превозни средства;
 • Между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;
 • И двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
 • И двамата водачи не са употребили алкохол или други упойващи вещества.

Във всички останали случаи извън упоменатите се изисква протокол за ПТП от компетентните органи на МВР – КАТ.

Трябва ли да се регистрира двустранно констативен протокол в КАТ?

Да. Във всички случаи на ПТП, когато се попълва двустранно констативен протокол, задължително се уведомяват компетентните органи на МВР – КАТ.

Имам застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите в ДаллБогг и участвах в ПТП, в което аз съм виновен. Как мога да получа обезщетение?

Вашата застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите покрива отговорността Ви към трети лица и Вие не може да получите обезщетение по тази застраховка. В описания случай можете да получите обезщетение само ако имате застраховка Каско на МПС.

Пропуснал съм да платя поредната вноска до датата, която е записана в полицата. Какво да направя?

Ако са изминали по-малко от петнадесет дни от датата, която е записана в полицата като падеж на вноската, може да я платите във всеки един офис на ДаллБогг или при всеки един посредник, който е в договорни отношения с ДаллБогг. Ако са изминали повече от петнадесет дни, полицата е прекратена, като няма възможност да се поднови действието ѝ и следва да се сключи нова застраховка Гражданска отговорност.

 КАСКО

Какви са изискванията, за да сключа застраховка Каско на МПС?

Застраховка „Каско“ се сключва от собственик на МПС или упълномощено от него лице след предоставяне на свидетелство за регистрация, попълване на предложение-въпросник и заплатена застрахователна премия. На застраховане подлежат моторни превозни средства (МПС), в това число строителни и пътностроителни машини (самоходни машини) със собствен двигател, ремаркета и полуремаркета, земеделска и горска техника, всички с български регистрационни номера и с обичайно местодомуване в Република България, собственост на физически и/или юридически лица. Когато МПС се застрахова с прикачен към него инвентар и/или допълнително оборудване, същите следва задължително да бъдат описани в полицата. След съгласуване биха могли да се застраховат МПС с чуждестранна регистрация при условия, определени от Застрахователя.

Каското ми важи ли и за чужбина?

Застраховката има действие по клауза „Пълно каско“ на територията на Република България, държавите – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, освен ако в застрахователната полица не е уговорено друго.
Застрахователното покритие за рисковете по клаузи “Минимално КАСКО” и “Основно КАСКО” е валидно, както за държавите изброени по-горе, така и за територията на държавите, които са членове на Международното споразумение “Зелена карта”.

Изисква ли се оглед и заснемане на автомобила при застраховане?

При сключване на застраховка „Каско“ Застрахованият е длъжен да представи МПС за оглед и заснемане (с изключение на фабрично нови МПС) с всички ключове /заключващи устройства, дистанционни управления и карти/. Огледът се извършва от експерт или вещо лице на Застрахователя. При подновяване на застраховката без прекъсване не се изисква оглед.

Къде се извършва огледът на автомобила при застраховане?

Огледът на МПС при сключване на застраховка се извършва в Централното управление на адрес: гр. София, бул. „Г.М. Димитров” номер едно, както и във всички Агенции и офиси на Дружеството в цялата страна. За Ваше улеснение е възможно огледът да бъде извършен от наши експерти и вещи лица на посочен от Вас адрес, като това не оскъпява цената на застраховката.

Къде се извършва огледът на автомобила при щета?

Огледът при застрахователно събитие се извършва в Централния офис: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” номер едно, както и от вещо лице в Агенция на Дружеството или вещо лице. В случай, че автомобилът не е в движение, наши експерти и вещи лица извършват огледа на адрес, посочен от Вас.

Какво е работното време за огледи?

От 8:30 до 17:30 часа.

Как се определя цената на застраховка Каско?

За определяне на дължимата застрахователна премия по застраховка „Каско“ е необходимо да се определи действителната стойност на МПС след предоставяне на свидетелство за регистрация и като се вземат предвид следните данни: вид, марка, модел, модификация, каросерия, вид гориво, брой врати, брой места, работен обем и мощност на двигателя, вид трансмисия, година на производство и допълнително оборудване. За товарните МПС, ремаркета и полуремаркета освен изброените по-горе е необходимо да се посочи товароносимост, общо тегло и предназначението на „Специален автомобил“. За каравани и кемпери се посочва допълнителното оборудване. Действителната стойност на новозакупени МПС се приема стойността с ДДС по фактура от официален представител на марката.
След определянето на действителната стойност на МПС застрахователната премия по застраховка Каско се изчислява като процент от действителната стойност на МПС, в зависимост от избраната клауза на покритие, вида и годината на производство.

Мога ли да платя застраховка Каско на вноски?

Да, можете. Застраховка Каско се предлага с плащане на дължимата премия по Ваш избор – еднократно или разсрочено на две или четири вноски. Няма оскъпяване при разсрочено плащане. При плащане на дължимата премия еднократно, ползвате отстъпки от цената.

Какъв е срокът, в който трябва да уведомя  застрахователя за извършена кражба на МПС?

В срок до два часа от узнаването за настъпила кражба/противозаконно отнемане или грабеж на МПС, лично или чрез свой представител, на денонощно работещ (включително в неработни дни) дежурен телефон, посочен в застрахователната полица и да отговори изчерпателно и вярно на въпросите, поставени от дежурния служител на застрахователя; застрахованият/застраховащият е длъжен да уведоми и писмено застрахователя в срок от 24 часа от узнаването за кражбата/противозаконното отнемане или грабежа на МПС, като подаде писмено уведомление до застрахователя;

Кога мога да започна да ремонтирам автомобила си?

Възстановяването на автомобила може да започне веднага след като бъдат извършени всички необходими огледи от оторизиран представител на Застрахователя.

Имам ли право на безплатна пътна помощ?

При настъпване на застрахователно събитие по покрит риск по полицата в следствие, на което автомобилът не може да се движи на собствен ход, можете да ползвате безплатна пътна помощ до 150 км. или до 250 лв. (за събитие в Република България), респ. 250 Евро (за събитие в чужбина).

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Какво мога да застраховам?

Можете да застраховате движими и недвижими имущества на фирми, организации и физически лица срещу голям брой природни рискове, както и отговорността за щети причинени на други лица и разходи за ограничаване или намаляване на размера на щетите.

Срещу какво се застраховам?

Застраховката покрива щети, нанесени вследствие на: пожар, природни бедствия (буря, градушка, наводнение, проливен дъжд), земетресение, ВиК аварии, кражба, грабеж, вандализъм, злоумишлени действия, късо съединение, свличане на земни маси, чупене на стъкла, гражданска отговорност към трети лица, разходи за почистване след застрахователно събитие и др.

Как се определя цената на застраховката?

Цената на застраховката (застрахователната премия) се определя от застрахователя и зависи от вида и характера на имуществото, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, избраното покритие и срока на застраховката.

Как се определя застрахователната сума на имуществото, подлежащо на застраховане?

Застрахователната сума обикновено се определя от кандидата за застраховане и зависи от стойността на имуществото. Застрахователят носи отговорност до нейният размер при настъпване на щети с изключение на случаите на надзастраховане. Сумите могат да бъдат актуализирани по време на действие на полицата.

Необходим ли е оглед при застраховка на имущество?

При застраховка на домашно имущество не е необходим оглед.

Мога ли да застраховам имущества, придобити след сключване на застраховката?

Да, с издаване на Анекс към действащата полица.

Какво е застраховка срещу „първи риск“?

Форма на застраховане, при която застрахователна сума е по-малка от действителната стойност на застрахованото имущество. Застрахователят обезщетява пълния размер на вредата до размера на застрахователната сума, без да се прилага принципа на подзастраховане.

Какъв е срокът за уведомяване на застрахователя при настъпване на застрахователно събитие?

Срокът се различава в зависимост от вида на щетата. При кражба и грабеж срокът е 24 часа от  узнаването. За другите събития е 3 дни от настъпването на застрахователното събитие или неговото узнаване.

Как да постъпя при настъпване на застрахователно събитие?

Трябва да предприемете всички необходими и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване на щетите, спасяване и запазване на застрахованото имущество. Незабавно уведомявате съответните държавни компетентни органи и Застрахователя в определените в общите условия срокове за настъпилото застрахователно събитие.

Прави ли се оглед на пострадалото имущество при настъпване на застрахователно събитие?

Да, от представители на застрахования, застрахователя и независимо вещо лице-експерт.

Може ли мой близък/познат да предяви претенция, или да сключи застраховката от мое име?

Да, застраховка може да бъде сключена от ваш близък или познат, но застрахователно обезщетение в случай на застрахователно събитие по покрит по полицата риск ще бъде изплатено на собственика на застрахования имот.

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ

Искам да сключа застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”. Какви документи са необходими?

Необходими са имена на латиница на лицата, които ще се застраховат и техните ЕГН.

За кои държави важи застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Застрахователното покритие се предлага на две обособени  географски зони

 • Зона 1 – Европа
 • Зона 2 – цял свят
Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

Трябва да се свържете с Асистиращата компания на телефона посочен в застрахователната полица, която след потвърждаване на застрахователното покритие, ще поеме организацията и/или заплащането на лечението, таксите и/ или репатрирането на Застрахования, според  Условията на сключената застраховка.

Какви лимити на покритие предлагате при застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Застраховка „Помощ при пътуване с осигурен асистанс се предлага с лимити на покритие от 2 000 до 50 000 евро.

Коя е асистиращата компания при застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”?

Осигуреният асистанс по тази застраховка е чрез международната асистираща компания Eurocross assistance.

КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕ

От какво зависи цената на застраховката?

Цената на застраховката е в процент от застрахователната сума на всеки конкретен товар и се определя от желаното рисково покритие, вида на товара, опаковката му, дестинацията и вида на превозното средство.

Какви документи следва да представя, за да сключа застраховка „Карго”?

Застрахователното покритие се предлага на две обособени  географски зони

 • попълнено предложение за застраховане
 • копие от търговска фактура
 • копие от товарителница / коносамент
 • копие от акредитив при акредитивна форма на плащане и изискване за застрахователна полица при определени условия
Предлагате ли абонаментна полица по Карго?

Да, предлагаме.

Каква информация е необходима да дадете котировка по застраховка Карго?

За да се предложи цена по застраховка Карго, е необходимо да предоставите информация за: желано ниво на покритие,  вида на товара, вида на опаковката, дестинацията, вида на транспортното средство, има ли претоварвания.

От кого се прави огледа на пострадалото имущество при настъпване на застрахователно събитие?

За събитие на територията на Р. България от експертна комисия на застрахователя.
За събития, настъпили извън територията на Р. България от авариен комисар, който е изписан на застрахователната полица.

ВЪПРОСИ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА”

Искам да сключа застраховка „Злополука”. Какви са изискванията?

Застраховат се български граждани на възраст до 70 години към датата на сключване на застраховката, които да са в добро здравословно състояние.

За каква сума мога да се застраховам?

Минималната застрахователна сума е 1 000 лева, а максималната е по договаряне.

За кои държави важи застраховка „Злополука”?

Застраховката важи за събития, настъпили на територията на Република България.

Имам застраховка „Злополука” и в момента съм болен от остра вирусна инфекция. Мога ли да се възползвам от нея?

Тази застраховка не покрива акутни заболявания*, каквато е острата вирусна инфекция.

*Акутно е заболяване с внезапно остро начало и прогресивен характер, което налага спешно изследване и лечение и застрашава пряко живота на застрахования.

Имам застраховка „Злополука на спортисти” и в момента имам травма,  настъпила по време на тренировка. Трябва да направя изследвания. Покриват ли се те по застраховката ми?

Да, освен по време на състезания се покриват и травми, настъпили по време на тренировка.

Имам застраховка „Трудова злополука” от работодател. Отивайки на работа, при качване в автобуса, си изкълчих крака, ходих на лекар и той ми издаде болничен. Забелязах, че в болничния лист злополуката е определена като битова злополука. Мога ли да получа някакво обезщетение?

Не, злополуката трябва да е призната като трудова.

ВЪПРОСИ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ЗАБОЛЯВАНЕ”

Замества ли застраховка „Заболяване” задължителното здравно осигуряване?

Не, наличието на валидно и непрекъснато здравно осигуряване е условие за сключване на застраховка „Заболяване”.

Моята застраховка „Заболяване” може ли да се ползва от други  членове на семейството ми?

Не, застраховката е лична.

Наскоро ми е диагностицирано заболяване, за което предстоят да бъдат направени много лабораторни и инструментални изследвания, редица консултации. При това положение, мога ли да сключа застраховка „Заболяване”?

Не. Застраховат се физически здрави лица към момента на сключване на застраховката.

Застраховат ли се онкологично болни?

Не.

Имам сключена застраховка „Заболяване”. Мога ли да взема предписаните ми лекарства от аптека без да заплащам?

Не, покриването на разходите за медикаменти се осъществява на принципа на възстановяване на направените разходи, срещу представяне на изискуемите документи.

Бременна съм и ми предстои раждане след няколко месеца, може ли да сключа застраховка „Заболяване” с покриване на разходите за избор на екип, самостоятелна стая и всичко около раждането?

Застраховката се сключва след предварително попълване на здравна декларация, която се разглежда от Застрахователя. В зависимост от здравословното състояние  на кандидата на застраховане е възможно застраховката да се сключи при условия на завишен риск.

Може ли да подам искане за възстановяване на разходи за медикаменти, при условие че съм ги закупил ден преди началото на застраховката?

Не, покритието на застраховката влиза в сила от деня, посочен в полицата, и не включва събития, които са се случили преди това.

ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

За какви рискове мога да се застраховам за щети при селскостопанските култури?

Рисковете, за които можете да застраховате селскостопанските култури са: градушка, буря, пожар, проливен дъжд, наводнение, осланяване, измръзване, изтегляне, киша и задушаване.

Извършва ли се оглед на застрахованите площи при сключване на застраховката?

Предварителният оглед е задължителен и се извършва от вещо лице в присъствието на застрахования и застрахователя.

Какво е необходимо да бъде представено на застрахователя при сключване на застраховка на селскостопански култури?

При сключване на застрахователния договор задължително се прилага подробен опис на фактически засадените площи обект на застраховане по селища, местности и кадастрални номера.

Как се определя застрахователната сума при селскостопанските култури?

Определя се в рамките на максималната застрахователна сума на декар, определена в тарифите на застрахователя.