Информационни документи

Автомобилно застраховане

Гражданска отговорност на автомобилистите

Каско

Гаранции

Гаранции

Злополуки

Злополука

Злополука на местата в МПС

Злополука на спортисти

Злополука на туристи

Злополука на учащи

Трудова злополука

Медицинска застраховка за чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през страната

Имуществено застраховане

Домашно имущество

Пожар и природни бедствия

Отговорности

Обща гражданска отговорност

Професионална отговорност на адвокат

Професионална отговорност на експерт–счетоводители и финансови одитори

Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти

Професионална отговорност на медицинския персонал

Професионална отговорност на нотариус

Професионална отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор по чл.171 от ЗУТ

Професионална отговорност на синдик

Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството на конкретен строителен обект чл.173 от ЗУТ

Професионална отговорност на частните съдебни изпълнители

Помощ при пътуване

Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс

Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс /Мулти трип/

Селскостопански застраховки

Домашни животни, птици, риби и кошери с пчели

Земеделски култури

Трайни насаждения