Документи

Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни

Уведомление за поверителност (PDF)

Правила за упражняване правата на субектите на лични данни (PDF)

Формуляр за информираност и съгласие за предоставяне на лични данни във връзка със завеждане на щета (PDF)

Вътрешни правила

Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застраховки „Зелена карта” и/или други международни щети (PDF)

Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори (PDF)

Mетодика за уреждане на неимуществени претенции по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите (PDF)

Искания

Искане за получаване на застрахователно обезщетение по застраховки „Злополука” и „Заболяване” (PDF)

Декларации

Декларация за избор на лекар/екип (PDF)

Декларация за предстояща хирургична интервенция с използване на медицински изделия, чиято стойност не се заплаща от НЗОК и Републиканския бюджет (PDF)

Уведомления

Уведомление за щета по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“ (PDF)

Уведомление за настъпило застрахователно събитие по застраховка „Обща гражданска отговорност“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Разни финансови загуби“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Сухопътни превозни средства“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Гражданска отговорност“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Пожар и природни бедствия“, „Домашно имущество“, Домашно имущество – първи риск“, „СРМ“, „Всички рискове на предприемача“ (PDF)

Уведомление – молба за злополука (PDF)

 Общи условия

Общи условия по застраховка „Каско на МПС“ (PDF)

Общи условия по застраховка „Професионална отговорност“ (PDF)

Общи условия по застраховка „Заболяване“ (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на адвокати” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на застрахователни брокери и агенти” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на нотариуси” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на експерт-счетоводители и финансови одитори” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на синдици” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност на туроператора” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност съгласно ЗУТ член 171” (PDF)

Специални условия към застраховка „Професионална отговорност съгласно ЗУТ член 173” (PDF)