Професионална отговорност на медицински персонал

Какво представлява застраховката?

Съгласно чл.189 от Закона за здравето, считано от 01.01.2005 г. лечебните заведения задължително следва да застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, за вредите, които могат да настъпят вследствие виновно неизпълнение на професионалните им задължения.

Застраховката може да се сключи и индивидуално, и за групови медицински практики.

Какви са времевият и териториалният обхват на застраховката?

Застраховката е валидна за територията на Република България и за срок от 1 година.

Какво покрива застраховката?

Всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият може да бъде законово задължен да заплати като обезщетение за телесно увреждане (вкл. трайна загуба на работоспособност) или смърт, причинени на пациент(и) вследствие на виновно неизпълнение на професионално обслужване, което е предоставено или би трябвало да бъде предоставено от страна на Застрахования и/или негови служители със съответна квалификация.

Всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя, като уговорените в полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.

Каква е застрахователната сума?

Тарифата на Застрахователя предвижда двадесет и едно нива на отговорност, разделени според специалността на застрахованото лице, които включват единичен лимит от 1000 лева до 500 000 лева и агрегиран лимит в рамките от 5000 лева до 1 000 000 лева.

Застрахователят и Застрахованият могат да договарят и самоучастие в размер от 100 до 300 лева, в зависимост от избрания лимит на отговорност.

Каква е застрахователната премия и как се определя застрахователното обезщетение?

Застрахователната премия се определя на база – избрана застрахователна сума и упражнявана специалност. В общия случай тя варира от 30 лева до 400 лева. За групови застраховки Застрахователят е заложил от 10% до 20% отстъпка.

Дължимото по настоящата застраховка обезщетение се определя на база на одобрено от Застрахователя извънсъдебно споразумение между Застрахования и увреденото лице или, ако споразумение не бъде постигнато, на база одобрено от Застрахователя, влязло в сила съдебно решение, при което се обезщетяват и разноските на Застрахования по съдебното производство.

Изтегляне на файлове

  • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.