Пожар и природни бедствия

Какво представлява застраховка „Пожар и природни бедствия“?

ДаллБогг има удоволствието да предостави застраховка, свързана с имуществените интереси, за застраховане на производствени и непроизводствени дейности:

 • Имущества на търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, обслужващи дейността им в сферата на търговията, услугите и др. дейности.
 • Имущества на физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, служещи за осъществяване на тяхната трудова дейност;
 • Имущества на другите субекти, използвани за административна или друга непроизводствена дейност.

Какво застраховаме?

Имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования недвижими и/или движими имущества, в това число:

 • Недвижимо имущество – производствени и непроизводствени /административни/ сгради, офиси, търговски обекти и др.
 • Движимо имущество:
  • Машини, съоръжения, оборудване, компютри, офис техника;
  • Стопански инвентар;
  • Разходи за придобиване на ДМА;
  • Други ДМА и транспортни средства без ДК №;
  • Стоково-материални запаси;
  • Произведения на изкуството.

 

Какви са срокът и териториалният обхват на застраховката?

Застраховките се сключват за срок от 1 /една/ година. Покритието е на територията на Р. България, освен ако в полицата не е уговорено друго.

Какво покрива застраховката?

Застрахователят покрива щети или загуби, разноски и/или повреди на имущество, причинени от следните рискове, групирани по клаузи, както следва:

 • Клауза „Основно покритие” – пожар, удар от мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети, падащи от тях.
 • Клауза „Разширено покритие” – по тази клауза се застраховат имущества, застраховани по клауза „Основно покритие”, в комбинация с една или повече от следните групи рискове:
  • „РП 1”: Природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, наводнение вследствие природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане на снежни маси (лавина);
  • „РП 2”: Измокряне, причинено от спукване на водопроводни,канализационни,  отоплителни, вентилационни, спринклерни (пожарогасителни) и паропроводни инсталации.

Разходи за предотвратяване или ограничаване разрушителното действие на застрахователно събитие, за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпило застрахователно събитие, по клаузи „Основно покритие” и „Разширено покритие” в размер на 2 % от застрахователната сума, но не повече от 20 000 лева, освен ако не е уговорено друго. Тези разходи се съгласуват предварително със Застрахователя.

 • Клауза „Допълнително покритие” – по тази клауза се застраховат имущества срещу един или повече от следните рискове:
  • „ДП 1”: Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство;
  • „ДП 2”: Вандализъм, умишлен палеж и злоумишлена експлозия;
  • „ДП 3”:  Грабеж;
  • „ДП 4”: Късо съединение, свръхнапрежение или токов удар;
  • „ДП 5”: Щети на застрахованото имущество при удар от ППС или животно, непринадлежащо или не под контрола на Застрахования;
  • „ДП 6”: Земетресение;
  • „ДП 7”: Свличане и срутване на земни пластове;
  • „ДП 8”: Щети от действието на морски вълни;
  • „ДП 9”: Други рискове по специално договаряне.

Каква е застрахователната сума?

 • Застраховката се сключва въз основа на попълнена писмена декларация от Застрахования, в която се посочват всички обстоятелства, които имат значение за определяне  естеството и размера на риска;
 • Застрахователната сума се определя в лева;
 • Застрахователната сума и начинът на нейното определяне се посочват от Застрахования, като записаните в полицата стойности са максимална отговорност на Застрахователя за всяко отделно имущество или за група от имущества и не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на застрахованото имущество.

Как се определя застрахователната сума?

 • по възстановителна стойност – за новопостроени сгради /до 3 години/ и за имущества, произведени в годината на сключване на застраховката;
 • по действителна стойност, определена чрез експертна оценка на лицензиран оценител или вещо лице, приложена към застрахователния договор;
 • въз основа на  цена на придобиване по документи;
 • по представени счетоводни данни – отчетна стойност или балансова стойност, или кратна на тях стойност, коригирана с коефициент по договореност;
 • при застраховане на стоки, материали, суровини, незавършено строителство, незавършено производство и готова продукция, действителната стойност се равнява на фактически извършените, калкулирани и доказани разходи;
 • застрахователната сума за стоково-материалните запаси може да се определи на база средномесечна наличност за предходните 12 месеца или на база деклариран очакван месечен оборот или наличност.

Каква е застрахователната премия?

Застрахователната премия се определя на база тарифни числа в % от застрахователните суми, съгласно рисковите обстоятелства, вида на имуществата, застрахователното покритие, срока на застраховката. След анализ на обстоятелствата се прилагат отстъпки.

Плащането на застрахователната премия се извършва еднократно или разсрочено в лева по банков път, по сметката на застрахователя.

Как да получите своите пари при застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият попълва уведомление с цел установяване обстоятелствата по настъпване на застрахователното събитие.

Размерът на застрахователното обезщетение се определя:

 • По експертна оценка на застрахователя;
 • По представена изчерпателна документация от Застрахования за ремонта по отстраняване на повредите със собствени средства или чрез възлагане, след предварително съгласуване.

Обезщетенията се изплащат до 15 дни от представяне на последния изискуем документ.

Изтегляне на файлове

 • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.