Карго

Основната цел на застраховка Кагро, предлаганата от ДаллБогг е собственикът на стоката да бъде финансово обезщетен при загуба или повреда на товарите по време на транспортиране.

Обект на застраховане са всички видове товари, предмет на внос, износ или реекспорт, независимо от вида на транспорта /сухопътен, морски, въздушен, железопътен или комбиниран/.

Субект на застраховане са всички физически или юридически лица, които извършват търговска, спедиторска или друга дейност, свързана с превоз на товари у нас или в чужбина.

Значителна част от дейността на бизнеса се базира на транспортиране на товари – от обичайните пощенски доставки до междуконтинентални тооварни превози.

Застраховайки товара Вие застраховате бизнеса си – независимо от това дали става въпрос за доставка или транспортиране. Вие не можете да обезпечите пълната безопасност по време на транспортиране, затова ние Ви предлагаме този застрахователен продукт.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката „Карго” е валидна както в България, така и от всички страни в света до България и обратно.

Какви са финансовите условия?

Застрахователната сума е действителната /пазарна/ стойност на застрахования товар в мястото и времето на натоварването му. Застрахователната стойност може да бъде увеличена с разходите по застраховането, размера на навлото и очакваната печалба.

Застрахователната премия се изчислява на база на застрахователната сума, като тарифното число е в процент от застрахователната сума на всеки конкретен товар. Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски, по избор на Застрахования.

Какво е обезщетението?

Застрахователното обезщетение е равно на действителния размер на щетата, повредата или загубата, причинена от покрито застрахователно събитие. Застрахователят обезщетява Застрахования до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от застрахователната сума.

Колко бързо се изплаща обезщетението?

Срокът за изплащане на застрахователното обезщетение е 15 работни дни и започва да тече, след като Застрахованият е представил всички документи, необходими за установяване на основанието и размера на предявената претенция.

Какви документи е необходимо да представя за да ми бъдат възстановени разходите?

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен незабавно да го регистрира пред компетентните държавни органи в деня на настъпването му или узнаването за него. Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя писмено, като попълни уведомление за щета по образец, в което да изложи всички известни му обстоятелства за настъпване на събитието и размера на нанесените щети. Сроковете за уведомление на Застрахователя за различните случаи подробно са посочени в Общите условия на застраховка „Карго”.

За да предяви претенция за изплащане на застрахователно обезщетение Застрахованият следва да представи разходнооправдателни документи, доказващи вида и размера на извършените разходи, подробно посочени в Общите условия на застраховка „Карго”.

Изтегляне на файлове

  • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.