Злополука

Застраховка „ЗЛОПОЛУКА„ е предназначена за физически лица и осигурява застрахователно покритие в случай на настъпване на събития, свързани с живота, здравето и работоспособността на застрахования. Покрити рискове по тази застраховка са смърт, трайна и временна загуба на работоспособност и медицински разноски вследствие трудова и битова злополука.

Защо да се застраховам в ДаллБогг?

Ние Ви предлагаме индивидуален подход и различно покритие – можете да изберете най-добрата застраховка „Злополука” за себе си и своите близки, както и за служителите на Вашата компания.

Къде е валидна?

Застраховката „Злополука” има покритие на територията на Република България, освен ако в застрахователната полица не е уговорено друго.

Какви са финансовите условия?

Застрахователната премия е годишна и се определя по рискови класове, съобразно единен рисков класификатор на професиите. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката. Допуска се разсрочване на застрахователната премия, като в този случай отделните вноски и сроковете им на плащане се посочват в полицата.

Какво е обезщетението?

Застрахователят изплаща определените в застрахователния договор суми и обезщетения на застрахования до лимита на отговорност, съгласно договорените в полицата условия. Общата сума на обезщетенията за всички събития за срока на договора не може да надвишава застрахователната сума на полицата.

Колко бързо се изплаща обезщетението?

В зависимост от покритите рискове обезщетенията се изплащат в срок, уговорен в застрахователната полица.

Какви документи е необходимо да представя за да ми бъдат възстановени разходите?

При предявяване на претенция за изплащане на застрахователна сума или обезщетение застрахованият /трето ползващо се лице или законните наследници/ е длъжен да представи на застрахователя разходнооправдателни документи, доказващи вида и размера на извършените разходи, подробно посочени в Общите условия на застраховка „Злополука”.

Изтегляне на файлове

  • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.