Злополука на учащи

ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА НА УЧАЩИ”

 

 1. Обхват на покритието

„ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД предлага 24 часово покритие от злополука на учащите и персонала на учебното заведение за целия срок на застраховката  и гарантира изплащането на обезщетения за настъпила трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, временна загуба на неработоспособност, в резултат на злополука, при настъпване на смърт от злополука (за лица над 14 години), включително по време на учебни практики, ваканции, лагери, екскурзии, зелени училища и други подобни. Покриват се също така медицински разноски вследствие на злополука.

 

 1. Застрахователни суми, размер на обезщетенията и дължими премии

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

Дължими обезщетения при застрахователна сума за едно лице 1 000 лв.

Дължими

обезщетения при застрахователна сума за едно лице 3 000 лв.

Дължими обезщетения при застрахователна сума за едно лице 5 000 лв.

Дължими обезщетения при застрахователна сума за едно лице 10 000 лв.

1. Смърт от злополука – за деца над 14 години

1 000 лв.

3 000 лв.

5 000 лв.

10 000 лв.

2. При трайна загуба на работоспособност от злополука

На родителите или настойниците се изплаща съответно:

до 50%

– процент от застрахованата сума, равен на процента на загубена работоспособност, установен от ТЕЛК или ЗМК

над 50%

– процент от удвоения размер на застрахованата сума, равен на процента на загубена работоспособност, установен от ТЕЛК или ЗМК

3. При временна загуба на работоспособност от злополука, продължила

На родителите или настойниците се изплаща посочения по-долу процент от застрахователната сума:

от 21 до 40 дни вкл.

 • 5 %

от 41 до 60 дни вкл.

 • 8 %

над 60 дни

 • 10 %

4. Медицински разноски вследствие злополука

Покриват се действително направените разходи за купуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от лекуващия лекар и необходими за лечението на застрахования, с лимит до 10 % от застрахованата сума за едно събитие, направени през първите 30 дни след датата на злополуката и след представяне на редовни оригинални платежни документи. Максималният размер на тези разходи не може да надвишава 100 лв. за периода на застраховката.

Годишна премия за един ученик до 14 години

2,00 лв.

6,00 лв.

10,00 лв.

20,00 лв.

Годишна премия за един ученик над 14 години

2,20 лв.

6,60 лв.

11,00 лв.

22,00 лв.

 

 1. Сключване на застраховката:
 •  Застраховката се сключва за повече от десет лица.
 • Застраховката се сключва на база на списък на застрахованите с трите имена и ЕГН, който се заверява от отговорно лице – класен ръководител, преподавател, директор и е неразделна част от застрахователния договор.
 • Застраховката се сключва за срок от 1 /една/ година.
 • Застраховката може да се сключва при застрахователна сума от 1 000 лева, 3 000 лева 5 000 лева или 10 000 лева за основното покритие и за всеки един от допълнителните покрития.

 

 1. Бонуси
 • При 50 % застраховани ученици от един клас застраховката на един преподавател от училището /класен ръководител, учител/ е безплатна. Безплатно се застраховат и директорите на училищата. Всички останали лица от персонала могат да се застраховат при същите условия, които се предлагат на учащите.
 • Учителите/преподавателите и родителите ползват 10 % отстъпка при сключването на всеки един друг застрахователен продукт предлаган от „ЗАД ДаллБогг:Живот и Здраве”АД с изключение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”.
 • За деца сираци застраховката е безплатна.
 • При застраховане на всички ученици от едно училище, на 20 деца от социално слаби семейства (по предложение на училищното ръководство) се предлага 50% отстъпка от дължимата премия.

 

 1. Завишения: За спортни училища и клубове + 100%