Земеделски култури

Какво представлява застраховката?

Застраховка „Земеделски култури“ е модерно и сигурно решение срещу загуби на селскостопански култури, насаждения и реколтата от тях, причинени от  природни бедствия и други увреждания. Растениевъдството, повече от всички други отрасли на селскостопанското производство е подложено на въздействието на климатичните условия. Периодът на производство на селскостопански култури е относително дълъг, което увеличава риска от увреждане.

ДаллБогг Ви предлага да се замислите за всичко това от по-рано. Ние ще застраховаме бъдещата Ви реколта срещу проливен дъжд, буря, наводнение, пожар, осланяване, измръзване и други. Обръщайки се към нас, Вие печелите един надежден партньор, който ще сътрудничи с Вас на изгодни условия.

За нас най-важна е репутацията, която сме изградили, затова предлагаме на клиентите си качествени и надеждни услуги. Сключвайки застраховка „Земеделски култури“, при настъпване на застрахователно събитие Вие ще получите компенсация в пълен обем – това е, което кара клиентите да изберат нас.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката „Земеделски култури“ е валидна на територията на Република България.

Какви са финансовите условия?

Застрахователната сума за отделните култури се договаря съобразно Таблица за минимални и максимални застрахователни суми на ДаллБогг и съобразно производствените възможности на съответния регион. Застрахователната сума на декар не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователната премия се определя по тарифа на Застрахователя и е в зависимост от вида на културата, договорената застрахователна сума, рисковият клас за района, в който се намира културата и избраните рискове на застрахователно покритие. Дължимата застрахователна премия се плаща еднократно при сключване на застраховката или разсрочено на две или три вноски, като първа вноска е не по-малко от 30%.

Какво е обезщетението?

При настъпване на застрахователно събитие и получено писмено уведомление, Застрахователят съставя комисия, с участието на представител на Застрахователя, вещо лице агроном и Застрахования или негов представител, която извършва оглед на застрахованите култури и оценка на щетите.

Колко бързо се изплаща обезщетението?

Срокът за изплащане на застрахователното обезщетение е 15 работни дни и започва да тече, след като Застрахованият е представил всички писмено поискани от Застрахователя документи и справки, необходими за доказване на щетите по основание и размер, в т.ч. декларация от Застрахования, че реколтата от застрахованите култури е прибрана.

Какви документи е необходимо да представя за да ми бъдат възстановени разходите?

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен уведоми писмено Застрахователя в 5-дневен срок от узнаването за него.

За да предяви претенция за изплащане на застрахователно обезщетение Застрахованият следва да представи разходнооправдателни документи, доказващи вида и размера на извършените разходи, подробно посочени в Общите условия на застраховка „Земеделски култури“.

Изтегляне на файлове

  • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.