Заболяване

Застраховка „ЗАБОЛЯВАНЕ“ е предназначена за физически лица и покрива рискове в случай на заболяване, в резултат на което е настъпило увреждане на здравословното им състояние, довело до оказване на регламентирана здравна помощ. Застраховката може да се сключи като индивидуална, групова за сметка на работодателя и семейна.

Къде е валидна застраховката?

Покритието на застраховка „Заболяване” е на територията на Република България. То може да бъде разширено и за чужбина по споразумение със Застрахователя.

Какви са финансовите условия?

Застрахователната сума е тази, за която е сключен договора. Това е горната граница на отговорност на застрахователя. Размерът на застрахователната премия зависи от тарифите на дружеството, лимита на отговорност на застрахователя и начина на плащането ѝ. Застрахователната премия е годишна и се заплаща при сключването на договора. В някои случаи се допуска разсрочване на нейния размер, като отделните вноски и сроковете им са предмет на уговорка със застрахователя.

Какво е обезщетението?

Застрахователят изплаща определените в застрахователния договор суми и обезщетения на застрахования до лимита на отговорност, посочен в застрахователния договор, за застрахователни събития, настъпили през срока на застрахователния договор, за който са направени разумни разходи.

Общата сума на всички плащания към едно застраховано лице не може да надвишава застрахователната сума.

Колко бързо се изплаща обезщетението?

Застрахователят изплаща обезщетения по настоящата застраховка в срок от 15 дни след получаването на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер. При допълнително изискани документи срокът тече от датата на представяне на последния документ.

Какви документи е необходимо да представя, за да ми бъдат възстановени разходите?

В случай, че разходите за лечение са заплатени от застрахования той следва да попълни „Искане” по образец на застрахователя, както и медицински и финансови разходнооправдателни документи, доказващи вида и размера на извършените разходи, подробно посочени в Общите условия на застраховка „Заболяване” и Вътрешните правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на ЗАД Даллбогг Живот и Здраве АД.

Изтегляне на файлове

  • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.