Домашно имущество

Застраховка „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО” е специално разработена с цел осигуряване на застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане, лични и други вещи, битови електроуреди, аудио-визуална и електронна техника; стопанско имущество: селскостопански машини, строителни машини, инструменти, инвентар и др.

Защо да се застраховам?

  • За да компенсирате възможните загубите: Ако в резултат на застрахователен случай пострада домът Ви или имуществото в него НИЕ ще Ви изплатим обезщетение, с което ще покрием разходите Ви за извършване на ремонт и възстановяване на имуществото във вид и състояние, което то е имало към датата на настъпване на застрахователното събитие.
  • За да не останете без жилище: Ако в резултат на застрахователен случай жилището Ви стане непригодно за обитаване НИЕ ще Ви обезщетим в размер на щетата към момента на настъпване на застрахователното събитие, което обикновено е равно на реалната стойност на имота Ви.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката „Домашно имущество” има покритие на територията на република България, като застрахователното покритие се предоставя само за имуществата, намиращи се на адреса, посочен в полицата.

Какви са финансовите условия?

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователя и зависи от естеството и размера на риска, вида на застрахованото имущество, размера на застрахователната сума и наличието на самоучастие. Застрахователната премия се заплаща еднократно или разсрочен. Застрахователната сума на недвижимото имуществото се определя на база на неговата действителна стойност.

Какво е обезщетението?

Застрахователят обезщетява застрахования за реално причинените вреди, до размера на застрахователната сума, посочен в застрахователния договор. Сумата на обезщетенията за всички застрахователни събития през срока на договора не може да надвишава застрахователната сума за съответното имущество. То е равно на размера на щетите към деня на настъпване на застрахователното събитие.

Колко бързо се изплаща обезщетението?

Застрахователят изплаща обезщетения по настоящата застраховка в срок от 15 дни след пълното окомплектоване на преписката по щетата с всички необходими за това документи, включително с допълнително поисканите от застрахователя.

Какви документи е необходимо да представя за да ми бъдат възстановени разходите?

За да предяви претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахованият следва да представи разходнооправдателни документи, доказващи вида и размера на извършените разходи, подробно посочени в Общите условия на застраховка „Домашно имущество”.

Изтегляне на файлове

  • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.