Автокаско

Застраховка „АВТОКАСКО” е доброволна и осигурява застрахователно покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др. Нашите клиенти имат възможността да изберат една от шестте клаузи, предлагащи различно застрахователно покритие. Може да изчислите сами колко ще Ви струва застраховката с помощта на нашия Калкулатор за застраховка Автокаско.

Защо да се застраховам?

  • За да се избавите от главоболието, когато пострада автомобилът Ви. Причините за това може да са много, но резултатът винаги е един и същ – ремонт. И ако на Вас не Ви е все едно колко ще заплатите за ремонта – то съветът е един – застраховайте го при НАС.
  • За да сте напълно спокойни за Вашия автомобил, независимо дали сте зад волана или у дома. НИЕ осигуряваме оптимална защита на автомобила Ви срещу пакет стандартни рискове. Открийте удоволствието от пътуването, ние ще се погрижим за автомобила Ви.
  • Застраховката „Автокаско” покрива щети по МПС, независимо дали са нанесени по Ваша вина. Ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица или Вие самия причините вреда – НИЕ ще се погрижим за бъдещите разходи за сервизни и други услуги и ще Ви го върнем още по-съвършен.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката „Автокаско” е валидна за територията на Република България, а с включена допълнителна клауза 3 от Общите ни условия и на територията на държавите-членки на Европейския съюз. Покритието включва пълна загуба или частична щета на МПС и/или допълнително оборудване към тях в следствие на настъпили застрахователни събития, съгласно избраната клауза.

Какви са финансовите условия?

Застрахователната сума е тази, за която е застраховано даденото МПС. Тя е горната граница на отговорност на Застрахователя и не може да надвишава неговата застрахователна стойност – действителната стойност на МПС към момента на сключване на застраховката. При сключване на застраховката Застрахованият заплаща застрахователна премия, определена по действащата тарифа на Застрахователя към датата на сключване на застраховката. Дължимата застрахователна премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на равни разсрочени вноски, по избор на Застрахования.

Какво е обезщетението?

Застрахователят обезщетява Застрахования до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от застрахователната сума. Всички изплатени застрахователни обезщетения през срока на действие на застрахователния договор не могат да надвишават първоначално договорената застрахователна сума.

Колко бързо се изплаща обезщетението?

Срокът за изплащане на застрахователното обезщетение е 15 работни дни и започва да тече, след като Застрахованият е представил всички документи, необходими за установяване на основанието и размера на предявената претенция. В случай, че въпреки изричните указания на Застрахователя, Застрахованият не представи изисканите документи, Застрахователят може да откаже изплащането на застрахователно обезщетение.

Какви документи е необходимо да представя за да ми бъдат възстановени разходите?

При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен незабавно да го регистрира пред компетентните държавни органи в деня на настъпването му или узнаването за него. Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя писмено, като попълни уведомление за щета по образец, в което да изложи всички известни му обстоятелства за настъпване на събитието и размера на нанесените щети. Сроковете за уведомление на Застрахователя за различните случаи подробно са посочени в Общите условия на застраховка „Автокаско”.

За да предяви претенция за изплащане на застрахователно обезщетение Застрахованият следва да представи разходнооправдателни документи, доказващи вида и размера на извършените разходи, подробно посочени в Общите условия на застраховка „Автокаско”.

Изтегляне на файлове

Списък с описание на файловете и линкове за сваляне

  • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.