ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД е част от групата на Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД и Български Кардиологичен Институт АД – един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 20 години, групата се превърна в мащабна холдингова структура, осъществяваща дейност предимно в областта на здравеопазването, производствената фармацевтична индустрия, както и в застраховането.

Непосредствено след създаването си през 2008 г. ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД с бързи темпове успя да заеме 5-то място сред общо 22 дружества, предлагащи доброволни здравноосигурителни услуги на пазара с над 72 000 здравноосигурени лица. Както е видно от официалната статистика на Комисията за финансов надзор дружеството има стабилни пазарни позиции с трайно увеличаващ се пазарен дял и нарастваща ефективност.

През 2013 г. ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД получи Лиценз за извършване на застрахователна дейност по следните видове застраховки:

  • Застраховка „Злополука” (включително производствени злополуки и професионални заболявания)
  • Застраховка „Заболяване”
  • Застраховка „Сухопътни превозни средства (Автокаско)”
  • Застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”
  • Застраховка „Пожар и природни бедствия”
  • Застраховка „Други щети на имущество”
  • Застраховка „Разни финансови загуби”
  • Застраховка „Помощ при пътуване (Асистанс)”

Нашата цел е да изграждим дългосрочни, лоялни и взаимноизгодни взаимоотношения с нашите партньори, стремейки се да осигурим допълнителни ползи и спокойствие за тях чрез точност и бързина при сключване на полиците и навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения.