ЗЕАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД е част от групата на „Търговска Лига – Национален Аптечен Център” АД, „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД и „Български Кардиологичен Институт” АД – един от най-големите холдинги в България. Създадена преди повече от 20 години, групата се превърна в мащабна холдингова структура, осъществяваща дейност предимно в областта на здравеопазването и производствената фармацевтична индустрия, както и в застраховането.

Непосредствено след създаването си през 2008г. ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД с бързи темпове успя да заеме 5-то място сред общо 22 дружества, предлагащи доброволни здравноосигурителни услуги на пазара с над 72 000 здравноосигурени лица. Видно от официалната статистика на Комисията за финансов надзор в развитието си дружеството има стабилни пазарни позиции с трайно увеличаващ се пазарен дял и нарастваща ефективност.

През 2013г. „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве” ЕАД получи Лиценз за извършване на застрахователна дейност по следните видове застраховки:

  • Застраховка „Злополука” (включително производствени злополуки и професионални заболявания).
  • Застраховка „Заболяване”.
  • Застраховка „Сухопътни превозни средства (Автокаско)”.
  • Застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)”.
  • Застраховка „Пожар и природни бедствия”.
  • Застраховка „Други щети на имущество”.
  • Застраховка „Разни финансови загуби”.
  • Застраховка „Помощ при пътуване (Асистанс)”.

Нашата цел е да изграждаме дългосрочни, лоялни и взаимно изгодни взаимоотношения с нашите партньори, стремейки се да осигурим допълнителни ползи и спокойствие за тях чрез точност и бързина при сключване на полиците и навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения.